ผลการทดสอบ ปรากฎว่าสายทนไฟประเภทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นสายประเภทใด

ล้วนแต่ติดไฟ ไหม้ ชำรุด เสียหาย และไม่สามารถทำงานได้

แต่สาย Mi cable ยังคงทำงานได้ตามปรกติ

การทดสอบสายทนไฟ mi cable 

ด้วย มาตรฐาน BS 6387 CWZ

การทดสอบสายทนไฟ mi cable 

ด้วย มาตรฐาน BS 6387 CWZ

mi cable 

frc cable