top of page

ใช้งานสาย mi cable นั้นสามารถใช้งานอย่างกว้างขวาง ใช้ในวงจรช่วยขีวิต ไม่ว่าจะเป็นวงจรใดๆ ที่เราต้องการให้ อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นทำงานเมื่อเกิดไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็น Fire Alarm, Bell, Navigate, Fire Pump, Fireman Lift, Emergency Air Suppress, Chute, Ventilation และ งานที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ผู้คนจำนวนมาก

การใช้งาน สายทนไฟ mi cable

bottom of page