top of page

" สาย mi cable สามารถใช้งานและติดตั้งได้ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย พศ 2556 ในบทที่ 5.26  และมีตารางกระแส และ โหลดให้ใช้อย่างสะดวก "

bottom of page